תקנון השימוש באתר האינטרנט של שוק העיר צפראי:

כללי

 • צפראי מאשרת ללקוחותיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה
 • אתר זה מהווה קניית מוצרי החנות צפראי בצורה מקוונת
 • בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו\או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לטלפון 1-700-708-440 בימים ב-ה בין השעות 9:00-20:00 ובימי שישי בין השעות 9:00-12:00.
 • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו\או רבים.
 • כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל רכישה באמצעותו מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או היופיעו באתר בעת שימושך, באם אינך מסכים לתנאי התקנון או\ו תנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להמנע מלעשות כל שימוש באתר מכל סוג שהוא
 • צפראי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מדי פעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראהו\או הודעה קודמת, בכפוף לכל דין.הנוסח האחרון כפי שהינו מופיע באתר הינו הנוסח המחייב.
 • בכל מקרא של סתירה בין הוראות תקנון זה למידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 • צפראי עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע באתר אי דיוקים ו\או שגיאות, בתום לב וצפראי לא תישא באחריות כלשהי לעניין מיידע זה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, החברה תהא רשאית למנוע לפי שיקולה הבלעדי והמוחלט גישה משתמש אשר, ביצע ו\או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו\או להוראות תקנון זה ו\או שיש בה כדי לפגוע בדרך כשהי בחברה ו\או במוניטין שלה, ו\או ברישומים האלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר
 • צפראי רשאית בכל עת על פי שיקולה הבלעדי והמוחלט , לשנות ו\או להפסיק בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו\או הודעה מוקדמת.


המוצרים

  • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
  • תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו , ניתן לשיקול דעתה של החברה, אשר זכאית לעדכן את המוצרים, ולהחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי וכיוצ"ב לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בעת הרשמה לאתר, או ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדוור רשמי של צפראי ניוזלטר באמצעות האתר , הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים\הטבות\מבצעים\הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. לקוח אשר אינו מעוניין להירשם או אשר מעוניין להירשם או אר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו, בעמוד במתאים באתר או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.
  • רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהחברה לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.
  • רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהשלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך המופיע באתר.


המחירים

   • כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או לידם, ונקובים בשקלים חדשים(₪) המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח.
   • צפראי רשאית לעדכן בכל עת את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת0 המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
   • צפראי רשאית לערוך באתר מבצעים ו\או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. צפראי תהא רשאית להפסיק כל מבצע\הנחה\ הטבה באופן מידי וללא הודעה מוקדמת
   • חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים, יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל.יוסבר כי באת ביצוע ההזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים,ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח, תתיכן סטיה של 20% מהמחיר שנקבע באת סיום ההזמנה למחיר שייחויב הלקוח, וזאת בעיקבות השקילה של המוצר.
   • המחירים כוללים מע"מ


ביצוע הרכישה באתר

   • הוספת מוצרים ו\טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש, וזאת מתוך וגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.
   • סיום הרכישה בתום סיום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה "לתשלום" או "שליחת ההזמנה להכנה" על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה, בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה, ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.
   • בעת הרכישה על הרוכש למלא את פרטיו.
    מחובתו ועל אחריותו של המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון ומלא, עדכני ומדיוק. צפראי אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרא שהמוצרים שהוזמנו כמשלוח, יחזרו לחנות בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח על המוצרים ודמי המשלוח אפילו שהמוצרים לא הגיעו ליעדם, במידה והלקוח ירצה לשלוח שנית את הסחורה, יגבה  דמי המשלוח נוספים.


התשלום

 • רכישה ותשלום הזמנה + משלוח דרך אתר: ניתן לשלם באחת מהאפשרויות הבאות:
  מזומן לשליח \ שיק לשליח \ זכות בחשבון הלקוח \ הקשת מספר אשראי לתשלום.
  את החשבונית על הקניה הלקוח יקבל בעת קבלת ההזמנה למקום ההספקה.
 • רכישה ותשלום הזמנה עם איסוף עצמי בחנות דרך האתר: שליחת ההזמנה להכנה תתבצע אך ורק עם הקשת מספר אשראי לתשלום.
 • באם הלקוח מבקש לשלם בשיק, תאריך פרעון השיק יהיה עד 45 יום מיום קבלת המשלוח.
 • מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהוו ים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 • בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח – תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי מראש לחיוב כרטיס האשראי שנמסר – היינו חברת האשראי תוודא ותבטיח קיומה של מסגרת אשראי מספקת לרשות הלקוח לצורך השלמת ההזמנה שביצע הלקוח. להסרת ספק, חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע רק בסמוך לאחר ליקוט המוצר שהוזמן והכנתו למשלוח, כאשר בד בבד, תישלח ללקוח, באותו המועד לאימייל אישור שההזמנה הושלמה.
 • לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, אם ניתן, תשלח למשתמש הודעת דוא"ל, המודיעה ללקוח על קליטת פרטי ההזמנה. הודעה זו אינ ה מהווה אישור או מחייבת את החברה לספק את המוצרים נשוא ההזמנה, ויש בה אך ורק כדי להעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החבר ה ושחברת האשראי הקצתה עבור רכישת המוצרים נשוא ההזמנה מסגרת אשראי מתאימה בחשבון הלקוח.
 • אם יתברר שפרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הלקוח אינם נכונים, או שאינם מלאים, הלקוח לא יוכל להשלים את הזמנתו והודעה מתאימה תוצג על המסך . אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ו/או מ י מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים.


שעות הפעילות

 • הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו\או מכל סיבה אחרת.
  מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לסדרי המשלוחים הקבועים של צפראי כמפורט בראש האתר תחת הכותרת "אספקה והובלת המוצרים\איסוף עצמי בחנות."
 • הוספה או ביטול של ההזמנה לאחר שנסגרה יתאפשר רק במענה הטלפוני, בתנאי שההזמנה טרם יצאה לביצוע אצל הקצב ועל פי שיקולה הבלעדי של צפראי.
 • שעות הפעילות של המענה הטלפוני הם בימים ב ג ד ה בין השעות 9.00 בבוקר ל 19.30 בערב, ובימי שישי בין השעות 9.00 בבוקר ל12.00 בצהריים.


אספקה והובלת המוצרים\איסוף עצמי מהחנות.

 • הזמנה עם איסוף עצמי מותנה במינימום הזמנה של 300 ₪
 • הזמנת משלוח (לא בבני ברק) דמי משלוח 25 ₪
 • הזמנת משלוח לבני ברק:
  בקניה מתחת ל-200 ₪ דמי משלוח 25 ₪
  בקניה מעל 200 ₪ דמי משלוח 18 ₪  
 • מינימום הזמנה (חוץ מבני ברק) הוא: 300 ₪ ודמי משלוח 25 ₪
 • מינימום הזמנה בבני ברק הוא 0 ₪
 • אזורי האספקה הינם אך ורק בישובים המפורסמים על ידי צפראי, והחברה אינה מחויבת לספק סחורה לנקודות שאינם בתחום הישובים הנ"ל.
 • צפראי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או להפחית את נקודות התפוצה בכל עת כפי ראות עיני החברה, הזמנה באתר הינה מותנת במעקב אחר נקודות התפוצה העכשוויות של החברה, ובאופן שאין מניעה טכנית בסיפוק הסחורה.
 • ניתן להזמין מ: 6 ימים קודם האספקה ועד יום האספקה בשעה 14.30 בצהריים.
  צפראי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את יום\שעת סיום ביצוע ההזמנה בכל עת על פי שיקולה הבלעדי.
  בערבי חג ובזמני מבצע יש להערך מראש.
 • למען הסר ספק מובהר כי שעות השרת, בו מופעל האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר.
 • יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו\או בתביעות כלשהן אל החברה, לרבות מקרה של גניבת מוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.
 • במקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום המצוין, או במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים המקום האספקה, אזי המוצרים יוחזרו לחנות.
  במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח.
 • באם הלקוח ביקש לשלם לשליח בשיק או במזומן יחוייב הלקוח לשלם זאת בהגיע השליח למקום האספקה המבוקש, השליח לא רשאי למסור את ההזמנה ללא תשלום מידי.
 • צפראי תשתדל לספק את כל המוצרים שיכללו בהזמנה, אולם באופן שלא כל המוצרים יהיו זמינים אין החברה מתחייבת לספקם והמוצרים החסרים יקוזזו מההזמנה הכללית שתסופק בלעדיהם
  באופן הנ"ל לא יגבה תשלום על המוצרים שלא יסופקו.
 • אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם על ההזמנה


ביטול\ שינוי הזמנה

 • הוספה\ביטול\שינוי של ההזמנה לאחר שנסגרה יעשה רק במענה הטלפוני בשעות פעילות המשרד, בתנאי שההזמנה טרם יצאה לביצוע אצל הקצב ועל פי שיקולה הבלעדי של צפראי.
 • החזרת סחורה לאחר שיצא מהחנות אינה מתאפשרת עקב בעיות וטרינריות וכשרות.


פרטיות

 • בהצטרפותו לשירותי האתר ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של חברת צפראי לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו, וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 • ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, החברה תהיה רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע.
 • לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעת החברה..
 • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 • צפראי תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
 • בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של צפראי.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבעלות החברה.
 • צפראי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, וללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.

5

זמינות משלוחים

* ניתן לבצע את ההזמנה עד השעה 15:00 ביום קבלת המשלוח. למעט ימים עמוסים של מבצעים וערבי חגים.

* בשאר הערים שאליהם אין שירות משלוחים ניתן לשלוח משלוחן מטעמכם לאסוף מהחנות ברח' עזרא 11 בני ברק

* מינימום קניה 300 ש"ח למעט בני ברק שבה אין הגבלת מינימום.

* עלות משלוח 25 ש"ח. לתושבי ב"ב מהזמנה של 300 ש"ח עלות המשלוח היא 18 ש"ח.

ללקוחותינו היקרים

סיימנו לקבל הזמנות לחג הפסח

בברכת פסח כשר ושמח

המוצר התווסף לעגלה

דילוג לתוכן